Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Tczewska 6 

82-224 Lichnowy

tel. 55 620 24 59

faks: 55 271 27 24

E-mail: gops@lichnowy.pl

Adres BIP: www.bip.gops-lichnowy.pl

Adres www: www.gops-lichnowy.pl

Skrzynka podawcza Epuap: gopslichnowy

 

 


 Aktualności:

07.07.2021

Informacja ZUS w sprawie Świadczenia Dobry Start 300+


07.07.2021

Informacja dotycząca świadczenia "Dobry Start" dla ucznia


01.07.2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz alimentacyjny 2021/2022


 01.07.2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia rodzinne 2021/2022


 05.01.2021

Informacja dot. składania wniosków (okres świadczeniowy 2021/2022)


WAŻNE

Z uwagi na trwający stan epidemii i wzrost osób zarażonych od wtorku 03 listopada 2020 roku wszystkie wnioski można pobrać i złożyć do GOPS Lichnowy zdalnie  za pomocą platform elektronicznych, a osoby które nie mają takich możliwości mogą to uczynić w korytarzu wejściowym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Druki również są zamieszczone na stronie  www.gops-lichnowy.pl skąd można je pobrać i wydrukować.  Wypełnione dokumenty należy wrzucić do urny stojącej w korytarzu do Urzędu Gminy Lichnowy. Jeśli konieczne jest załączenie  innych dokumentów do danej sprawy  to wcześniej należy zrobić kserokopię takiego dokumentu i załączyć go do wniosku. Osoby, które nie mają możliwości zrobienia kserokopii mogą załączyć oryginał dokumentu -  w takiej sytuacji zostanie ten oryginał odesłany.

Kontakt z pracownikami GOPS Lichnowy jest możliwy w godzinach pracy drogą mailową:

- gops@lichnowy

- pomoc społeczna: b.goldynska@gops-lichnowy.pl , e.rogozinska@gops-lichnowy.pl

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze: a.zmuda@gops-lichnowy.pl

- stypendia : p.osowska@gops-lichnowy.pl ,

- dodatki mieszkaniowe : a.tanska@gops-lichnowy.pl

- asystent rodziny : a.ubowska@gops-lichnowy.pl

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 55 620 24 59.

Kontakt bezpośredni jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik w czasie rozmowy telefonicznej stwierdzi taką konieczność i wyznaczy konkretną datę i godzinę wejścia do GOPS Lichnowy.

Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, m.in.:

- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust

- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych, dezynfekcja rąk przy wejściu i utrzymanie odpowiedniego dystansu między osobami.

Osoby, które mają temperaturę, są chore, kichają, kaszlą, mają trudności w oddychaniu lub inne objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid-19, powinny zostać w domu!!!           


 24.06.2020

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie wychowawcze 500+

Informacja dotycząca składania wniosków na „Dobry start" - 300+

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenia Rodzinne 2020/2021

Informacja dotycząca składania wniosków na Fundusz Alimentacyjny 2020/2021

 


16.03.2020

 

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W LICHNOWACH

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo klientów
i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach będzie nieczynny dla bezpośredniej obsługi klientów.
Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach,
a także składanie wniosków o udzielenie wszelkiej pomocy możliwe jest za pomocą:
a) drogi pocztowej,
b) elektronicznej platformy: E-puap, Empatia
c) drogi bankowości elektronicznej,
d) PUE ZUS
e) drogi elektronicznej na adres: gops@lichnowy.pl oraz:
- pomoc społeczna: b.goldynska@gops-lichnowy.pl, e.klemarczyk@gops-lichnowy.pl,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze:

Kontakt telefoniczny pod nr telefonu 55 620 24 59.

W dalszej kolejności pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy. Prosimy o podawanie telefonu kontaktowego.

Klienci będą przyjmowani tylko w wybranych wypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty z pracownikiem GOPS Lichnowy - nr tel. (55) 620-24-59.

NUMERY KONTAKTOWE:

- POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA MALBORK: (55) 647 25 55,   693 115 766

- POLICJA: 112

- KOMISARIAT POLICJI NOWY STAW: (55) 271 51 07

- INFOLINIA NFZ: 800 190 590

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach z dnia 13 marca 2020 r.

 


 

WAŻNE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach informuje, iż podania, oświadczenia przekazywane w formie zdjęcia, skanu dokumentu stanowiącego załącznik do wiadomości e-mail i nie zawierające kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzenia profilem zaufanym lub podpisu osobistego nie będą przyjmowane do realizacji przez tut. Ośrodek , ponieważ zgodnie z art. 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego podania (w tym żądania) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (EPUAP) organu.
Podanie w formie elektronicznego dokumentu powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, zaś podanie, wniosek w formie pisemnej powinno być podpisane i przekazane do tut. Ośrodka osobiście lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.


 02.10.2019

800 080 222 – rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


27.06.2019

Informacja dotycząca składania wniosków na Świadczenie Wychowawcze - Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021